Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh room tín dụng toàn hệ thống ngân hàng ở mức 14%

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh room tín dụng toàn hệ thống ngân hàng ở mức 14%

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng tổ chức tín dụng, đảm bảo thanh khoản và an ...