Phiếu lý lịch tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023

Sở Tư pháp TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo, đài Thành phố về việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.