Trái phiếu bất động sản

VNDirect: Sức khỏe doanh nghiệp bất động sản có tốt hơn giai đoạn 2011-2013

VNDirect: Sức khỏe doanh nghiệp bất động sản có tốt hơn giai đoạn 2011-2013

Dựa trên báo cáo tài chính của 210 doanh nghiệp BĐS (bao gồm 118 công ty niêm yết và 92 công ty chưa niêm yết) có thể thấy tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu hiện tại lành mạnh hơn giai đoạn 2011-2013. Và tỷ lệ hàng tồn kho/tổng tài sản thấp hơn cho thấy áp lực giải phóng hàng tồn kho thấp hơn so với giai ...