Vi phạm lỗi gì thì công chức bị chậm nâng lương 1 năm?

Pháp luật TP HCM

Công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên.

Tôi là viên chức đang làm việc trong một doanh nghiệp. Xin hỏi, theo quy định hiện hành thì cán bộ, công chức, viên chức vi phạm những lỗi thế nào thì bị kéo dài một năm nâng bậc lương thường xuyên theo quy định?

Bạn đọc Ngọc Anh

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ thì trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo, quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên.

Thời gian bị kéo dài nâng bậc lương có thể là 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng hoặc dài hơn tuỳ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hình thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức bị kéo dài thời gian nâng lương định kỳ nếu bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 6 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Trong trường hợp bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (căn cứ vào Khoản 1, Điều 82 Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ Công chức 2019).

Theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 112/2020 (Có hiệu lực từ 20-9-2020) thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm. Có hành vi vi phạm lần đầu ở mức cảnh cáo nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Có hành vi vi phạm lần đầu ở mức khiển trách nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tương tự cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức: 

- Công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm hoặc cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng nếu không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công. Hoặc để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn...

Đối với viên chức nếu bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức thì thời gian xét nâng bậc lương sẽ bị kéo dài 12 tháng. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ...

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các lỗi trên thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục