Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 3 đơn vị trực thuộc

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 3 đơn vị trực thuộc bộ.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường có 15 nhiệm vụ và quyền hạn

Cụ thể, Quyết định số 2939/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Văn phòng Bộ là tổ chức hành chính trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; quản lý truyền thông, báo chí, xuất bản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, giúp Bộ trưởng kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí phục vụ chung cho hoạt động của Bộ.

Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường có 15 nhiệm vụ và quyền hạn.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

Cục Quản lý tài nguyên nước có 10 đơn vị

Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước, lưu vực sông trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT quy định Cục Quản lý tài nguyên nước có 26 nhiệm vụ và quyền hạn.

Cục Quản lý tài nguyên nước có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước gồm: (1) Văn phòng; (2) Phòng Kế hoạch - Tài chính; (3) Phòng Lưu vực sông Hồng - Thái Bình; (4) Phòng Lưu vực sông Bắc Trung Bộ; (5) Phòng Lưu vực sông Nam Trung Bộ; (6) Phòng Lưu vực sông Đông Nam Bộ; (7) Phòng Lưu vực sông Mê Công; (8) Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông; (9) Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước; (10) Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có 11 đơn vị

Quyết định số 2829/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Theo đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có 20 nhiệm vụ và quyền hạn.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có Tổng Giám đốc và không quá 3 Phó Tổng Giám đốc.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia gồm các đơn vị trực thuộc sau: 1-Văn phòng; 2- Ban Kế hoạch - Tài chính; 3- Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; 4- Ban Quy hoạch tài nguyên nước; 5- Ban Điều tra tài nguyên nước; 6- Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; 7- Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; 8- Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam; 9- Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; 10- Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước; 11- Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước.

Tin Cùng Chuyên Mục