Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Thành Trung

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 114 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị định nêu rõ đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Những doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì xác định phần tạm nộp hằng quý bằng 70% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý.

Tổng doanh thu năm 2020 nói trên là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì kê khai giảm thuế khi quyết toán.

Tin Cùng Chuyên Mục