City Auto (CTF) lên kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

Linh An

Ngoài ra, công ty trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn cho nhiệm kỳ 2020 - 2024 do có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11/2023.

City Auto (CTF) lên kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần City Auto (mã ck: CTF) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, City Auto lên kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá.

Thời gian triển khai trong năm 2024, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Công ty giả định giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu, qua đó sẽ huy động 202,5 tỷ đồng. Giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định cuối cùng. 

Với số tiền thu được, công ty dự kiến dùng bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty để thanh toán cho các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Chào bán tối đa 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi

Trong lần đại hội này, Hội đồng quản trị cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 15 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán uỷ quyền do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF. Công ty giả định giá chào bán là 13.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động ước khoảng 202,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2024.

Với số tiền huy động từ phát hành cổ phiếu ưu đãi sẽ được dùng bổ sung tiền để thanh toán các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; và thanh toán các khoản nợ vay đối với tổ chức tín dụng.

Đáng lưu ý, cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận cổ tức hằng năm, bằng công thức tỷ lệ cố định 7% cộng với tỷ lệ cổ tức thưởng (tối thiểu từ 5% đến tối đa 7%). Thời gian áp dụng mức ưu đãi tối đa 5 năm và cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi.

City Auto cũng được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày kết thúc chào bán. Giá mua lại được tính sao cho lợi tích mua lại của nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm.

Ngoài ra, công ty trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn cho nhiệm kỳ 2020 - 2024 do có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11/2023.

Thay vào đó, Công ty nhận được đề cử của nhóm cổ đông bà Thái Thị Xuân Quỳnh đề cử bà Đỗ Thị Như Duyên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục