Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (IDI) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 67%, đề xuất không chia cổ tức năm 2022

Linh Anh

Công ty IDI dự kiến chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (mã: IDI), công ty dự kiến tổ chức tại An Giang vào ngày 15/4 tới.

Trong tài liệu này, IDI sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với 8.133 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 67% so với cùng kỳ, lùi về 186 tỷ đồng. 

Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến từ 5 – 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của IDI
Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của IDI

Về phương án chi trả cổ tức năm 2022, công ty dự kiến chưa thực hiện chi trả mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo của IDI cho rằng, quyết định này sẽ đảm bảo an ninh tài chính cho công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời, tránh pha loãng cổ phiếu khi công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty cho biết, khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi, Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả cổ tức trong kỳ đại hội gần nhất. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông IDI đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30%. 

Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông còn có tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ông Lê Văn Chung. Đồng thời, thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị là ông Lê Tuấn Anh (sinh năm 1994). Ông Tuấn Anh dự kiến sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Lê Văn Chung.

Bên cạnh đó, IDI dự kiến trình cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm ông Từ Thiện Thoại (trưởng ban), bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thành viên), bà Đoàn Nguyễn Kim Phượng (thành viên).

Tin Cùng Chuyên Mục