Gỗ Đức Thành (GDT) lãi hơn 69 tỷ đồng trong năm 2022

Linh Anh

Luỹ kế cả năm 2022, Gỗ Đức Thành đạt doanh thu thuần 401,5 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã: GDT), trong 3 tháng cuối năm, doanh thu thuần đạt 97,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp quý IV/2022 đạt 29 tỷ đồng, tăng 11,5%; giá vốn hàng bán giảm mạnh còn 68 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 266 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,3 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 19,7%.

Gỗ Đức Thành (GDT) lãi hơn 69 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1

Luỹ kế cả năm 2022, Gỗ Đức Thành đạt doanh thu thuần 401,5 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp cả năm 2022 đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021.

Chi phí tài chính năm 2022 tăng gấp 2,8 lần từ mức 3,5 tỷ của năm 2021 lên 9,8 tỷ đồng năm nay. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 69,1 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Chế biến Gỗ Đức Thành đạt 406,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với ngày 31/12/2021. Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 3,7 lần từ 90 tỷ cuối năm 2021 còn 24 tỷ đồng.

Khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 8,5 tỷ đồng (cuối năm 2021) lên 22,1 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 4,3 lần từ 26 tỷ đồng lên 115,3 tỷ đồng. Vào ngày cuối cùng năm 2022, hàng tồn kho của GDT là 97,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với ngày 31/12/2021.

Tin Cùng Chuyên Mục