Hoàng Anh Gia Lai được tái cấp tín dụng hạn mức 500 tỷ đồng

Hồng Minh

Tài sản đảm bảo bổ sung là 30 triệu cổ phần của công ty con là Chăn nuôi Gia Lai.

Nội dung chính:

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cầm cố 30 triệu cổ phần công ty con (Chăn nuôi Gia Lai) và đảm bảo thanh toán cho khoản vay có hạn mức 500 tỷ đồng của Hưng Thắng Lợi Gia Lai) - một công ty con khác.

Trước đó Sacombank đã cấp cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai khoản nợ ngắn hạn 500 tỷ đồng vào năm 2022 với tài sản bảo đảm là 90 triệu cổ phiếu HAG do ông Đoàn Nguyên Đức nắm giữ.

HAGL vẫn đang gặp khó khăn với các khoản nợ vay trong quá khứ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) HAGL vừa ra nghị quyết về việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với khoản vay có hạn mức 500 tỷ đồng từ Sacombank Gia Lai. Nghị quyết được thông qua ngày 10/8/2023.

Cụ thể, khoản vay nói trên sẽ được HAGL cầm cố 30 triệu cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai, đồng thời đứng ra cam kết bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ phát sinh.

Chăn nuôi Gia Lai và Hưng Thắng Lợi Gia Lai đều là hai công ty con của HAGL, với tỷ lệ sở hữu của HAGL lần lượt 88% và 98%. Là công ty con, mọi khoản nợ của hai công ty này đều được ghi vào khoản nợ của HAGL trong báo cáo hợp nhất của công ty.

Gia hạn nợ?

Khoản nợ vay hạn mức 500 tỷ đồng tại Sacombank Gia Lai không phải là khoản vay mới.

Tính đến cuối năm 2022, HAGL có khoản nợ 691 tỷ đồng tại Sacombank Gia Lai, trong đó 500 tỷ đồng là của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Đại diện HAGL cho biết khoản vay hạn mức 500 tỷ đồng mà Nghị quyết HĐQT đưa ra là khoản vay ngắn hạn được Sacombank Gia Lai tái cấp cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Số dư nợ vay của HAGL tại Sacombank (gồm Sacombank Gia Lai và 1 chi nhánh khác) vẫn gần như giữ nguyên từ cuối năm 2022 đến cuối tháng 6/2023. Số dư tiền và tương đương tiền của HAGL cuối quý II/2023 chỉ còn 50 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Việc cầm cố cổ phần của Chăn nuôi Gia Lai cũng như đứng ra cam kết bảo lãnh nghĩa vụ nợ có thể là biện pháp gia hạn nợ của HAGL tại Sacombank Gia Lai, chứ không phải là khoản vay mới của công ty.

Khoản vay 500 tỷ đồng của HAGL tại Sacombank Gia Lai trước đây đã có 90 triệu cổ phần HAGL do Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nắm giữ là tài sản thế chấp. Hiện tại, khi giá cổ phiếu HAG của HAGL sụt giảm, công ty phải bổ sung thêm tài sản bảo đảm là 30 triệu cổ phần công ty Chăn nuôi Gia Lai.

Vật lộn với các khoản nợ vay

Dù số dư nợ vay của HAGL có xu hướng giảm trong vài năm trở lại đây, công ty vẫn gặp khó khăn khi thu xếp dòng tiền để thanh toán các khoản nợ và lãi vay đến hạn.

Trong quý II/2023, lợi nhuận gộp của HAGL chỉ đạt 186 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay trong kỳ lên đến 267 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty đã không đủ để bù đắp chi phí lãi vay. Lợi nhuận có được của HAGL trong kỳ là nhờ thanh lý tài sản cố định.

Báo cáo kiểm toán năm 2022 của HAGL cũng cho thấy tình hình khó khăn của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tính đến cuối năm 2022, HAGL vẫn chưa thanh toán khoản vay đến hạn 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với Eximbank. Dư nợ của HAGL với Eximbank vào cuối năm 2022 là 588 tỷ đồng. Sau 6 tháng, số dư nợ giữa công ty và Eximbank vẫn gần như không thay đổi.

Trong vòng 1 năm tới (kể từ 30/6/2023), HAGL có 4.180 tỷ đồng nợ vay phải trả, là các khoản vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả. Cùng với đó là 4.657 tỷ đồng lãi vay phải trả đã dồn lại trong suốt thời gian đang được “treo” tại bảng cân đối của công ty.

Tin Cùng Chuyên Mục