Hoàng Anh Gia Lai

Quý 2/2023, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

Quý 2/2023, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi heo đóng góp 1.007 tỷ và ngành cây ăn trái 1.271 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nửa đầu năm vào mức 638 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ; trong đó chăn nuôi đóng góp 97 tỷ và cây ăn trái góp 485 tỷ đồng.