Khánh Hoà: Dự kiến đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Đoàn Chi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Khánh Hoà: Dự kiến đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Mục tiêu là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng đến năm 2030 Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội) dự kiến khoảng 1.299.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 749.947 tỷ đồng.

Đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã, 3 huyện và 2 quận).

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 65%. Thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, xác xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành.

Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. Thị xã Diên Khánh (thành lập trên cơ sở dân số, diện tích của huyện Diên Khánh) là đô thị loại IV…

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí là đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương; các đô thị trực thuộc tập trung thực hiện các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn còn thấp theo loại đô thị được quy hoạch, triển khai thành lập, công nhận, nâng loại một số đô thị.

Cụ thể, thành phố Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I; thành lập phường nội thành trên cơ sở các xã ngoại thành đã đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Thành phố Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận.

Thị xã Ninh Hòa hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III; đồng thời cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận. Thị xã Diên Khánh là đô thị loại IV. Thị xã Vạn Ninh sẽ được thành lập, đáp ứng đô thị loại IV và các phường nội thị.

Huyện Cam Lâm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, dự kiến năm 2029 là thành phố. Thị trấn Cam Đức, đô thị Suối Tân và một số xã trực thuộc hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của phường nội thành…

Tin Cùng Chuyên Mục