Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) trả cổ tức tiền mặt 10% năm 2020, tạm ứng 2021

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp trả cổ tức đợt cuối năm 2020 tỷ lệ 10% và tạm ứng 2021 tỷ lệ 5%.

Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Mã CK: IDV) vừa thông báo ngày 3/12 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt năm 2020, tạm ứng cổ tức 2021 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% năm 2020 (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) và tạm ứng 5% cho năm 2021 (mỗi cổ phiếu nhận được 500 đồng). Thời gian chi trả vào ngày 4/1/2022. Doanh nghiệp cũng dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 8/1/2022, địa điểm tại trụ sở công ty.

Năm 2020, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc có doanh thu 220 tỷ đồng, tăng 35% và thực hiện 83% kế hoạch năm. Doanh nghiệp lãi sau thuế 210 tỷ đồng, tăng 114% và vượt 39% kế hoạch năm.

Năm 2021 (niên độ từ 1/10/2020-30/9/2021), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 121 tỷ đồng, giảm 45%. Lãi sau thuế 155,6 tỷ đồng, giảm 26% so với niên độ trước và vượt 15,2% kế hoạch năm. Đơn vị lý giải do khoản lãi trong công ty liên doanh từ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đồng Văn III tỉnh Hà Nam giảm so với năm trước.

Tại thời điểm cuối niên độ, đơn vị có 294 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 45,5 tỷ quỹ đầu tư phát triển, vốn điều lệ 210 tỷ đồng.

Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc là doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc hiện sở hữu 2 KCN là Khai Quang – Vĩnh Phúc (221,46 ha) và Sông Lô II – Vĩnh Phúc (165,65 ha) và phát triển tại một số tỉnh khác.

Tin Cùng Chuyên Mục