Giấy phép xây dựng

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến

Bộ Xây dựng thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ và sẽ triển khai toàn quốc khi dịch vụ này được kết nối, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia.