Phát hành cổ phiếu

Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Vietcombank trình phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% vốn

Ngân hàng lên kế hoạch phát hành 667,6 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 2018. Cổ đông cũng xem xét phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn. Nếu tăng vốn thành công, Vietcombank dự kiến các chỉ tiêu lãi trước thuế, huy động và tín dụng tăng 10% trong năm 2020.