Tập đoàn Lộc Trời (LTG) chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Linh Anh

Năm 2023, Công ty cũng đặt lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện trong năm 2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay.

Cụ thể, công ty đặt lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với thực hiện trong năm 2022. Công ty cho biết sẽ nỗ lực đạt lợi nhuận vượt kế hoạch để tích lũy vào quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo định hướng phát triển bền vững.

Để khuyến khích ban điều hành, công ty đưa ra mức thưởng 10% của mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế nếu tăng trưởng lợi nhuận dưới 10%, thưởng 15% phần chênh lệch nếu tăng trưởng lợi nhuận 10 - 20% và thưởng 20% nếu tăng trưởng lợi nhuận từ 20% trở lên.

Lộc Trời cũng quyết định thành lập Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và nhân viên, để hỗ trợ cho nông dân và nhân viên trong trường hợp xảy ra thiên tai trên trên diện rộng. Quỹ còn được sử dụng để bảo lãnh cho công ty trong trường hợp mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Năm 2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.691 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 1,6% xuống mức 412 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, công ty vẫn kịp hoàn thành vượt 3% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao phó.

Với kết quả đạt được, cổ đông Lộc Trời thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vẫn với tỷ lệ 25%, tương ứng sẽ phát hành thêm hơn 20,1 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên trên 1.000 tỷ đồng. 

Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty.

Phương án này đã được thay đổi ngay trước ngày họp, kế hoạch ban đầu là chia 25% bằng tiền mặt. Lý do Lộc Trời đưa ra là nhằm tăng cường nguồn lực về vốn cho việc thực hiện mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh trong năm nay và gia tăng lợi ích cho cổ đông gắn liền với cam kết về hiệu quả kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục