Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) bất ngờ lỗ nặng, mất hết “của để dành”

Quỳnh Chi

Năm 2022, BCE ghi nhận doanh thu đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 39,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 22,1 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã CK: BCE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu đạt 133,5 tỷ đồng, tăng 43,05 lần so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 11,2% lên 13,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 18,2 tỷ đồng, tăng 52,53 lần so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 3,8% xuống 1,78 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Đáng chú ý, khoản lỗ khác tăng đột biến từ 0,7 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng khiến BCE lỗ ròng 23,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 3,4 tỷ đồng. Dù vậy, công ty không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác bất ngờ âm nặng.

Lũy kế cả năm 2022, BCE ghi nhận doanh thu đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 39,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 22,1 tỷ đồng. Kết quả này đã thổi bay toàn bộ “của để dành” của BCE. Tính đến 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCE âm 21,7 tỷ đồng trong khi đầu năm vẫn dương 22,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022, BCE đặt kế hoạch doanh thu 388 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 48,11 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021. Với việc kinh doanh thua lỗ trong năm 2022, công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BCE giảm 19,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 154,9 tỷ đồng về 653,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 404,6 tỷ đồng, chiếm 61,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 77,5 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 69,5 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động lớn chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 106,4 tỷ đồng về 404,6 tỷ đồng. Công ty có thuyết minh phải thu biến động chủ yếu liên quan tới phải thu các khách hàng khác là 301,7 tỷ đồng so với đầu năm là 393,5 tỷ đồng.

 

Tin Cùng Chuyên Mục