Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Dương phát triển thêm gần 42.000 căn hộ nhà ở xã hội

Thành Trung

Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025 là 220.476 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 9.071 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2022.

Theo chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 33,5 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 34,0 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29,64 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42,0 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 43,0 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 33,0 m2 sàn/người; giữ vững chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Đối với nâng cao chất lượng nhà ở, đến năm 2025, phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9% (trong đó khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 99,8%). Đến năm 2030, phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Đến năm 2045, phấn đấu giữ vững đảm bảo chất lượng nhà ở đạt 100% kiên cố và bán kiên cố, không phát sinh nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Giai đoạn 2021 - 2025, phát triển tăng thêm 16.424.360 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương khoảng 104.053 căn nhà; phát triển tăng thêm 1.890.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn hộ; phát triển tăng thêm 963.223 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư tương đương khoảng 4.913 căn nhà. Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở là 220.476 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 9.071 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công; tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

Giai đoạn 2026 - 2030, phát triển tăng thêm 33.687.262 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương khoảng 218.140 căn nhà xây dựng mới; phát triển tăng thêm 2.100.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn nhà xây dựng mới; phát triển tăng thêm 1.788.768 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư tương đương khoảng 9.764 căn nhà. Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở là 431.309 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 18.531 tỷ đồng để thực hiện bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công; tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 6.174,1 ha.

Tin Cùng Chuyên Mục