Bộ Tài Chính thay đổi cách xác định yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu

Giang Phạm

Thông tư mới của Bộ Tài chính quy định yếu tố cấu thành công thức tính giá cơ sở xăng dầu được xây dựng theo quy định hiện hành và kết quả tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trong từng thời kỳ. 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư mới hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 02/1/2022.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định yếu tố cấu thành công thức tính giá cơ sở xăng dầu được xây dựng theo quy định hiện hành và kết quả tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trong từng thời kỳ. 

Bộ Tài chính sẽ đánh giá và phối hợp với Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh phù hợp giá xăng dầu.
Bộ Tài chính sẽ đánh giá và phối hợp với Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh phù hợp giá xăng dầu.

Các khoản chi phí định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu là chi phí tổng hợp tối đa được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở một số nguồn số liệu.

Trong đó bao gồm số liệu về chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có); chi phí kinh doanh xăng dầu do các đầu mối bán lẻ tổng hợp từ các chi phí thực tế.

Bên cạnh đó, số liệu tổng hợp từ khảo sát, đánh giá chi phí thực tế của Bộ Tài chính tại một số đầu mối xăng dầu có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn cũng được tính tới.

Việc thu thập, tổng hợp số liệu được thực hiện trên cơ sở báo cáo của các đầu mối xăng dầu có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm trên 70% sản lượng tiêu thụ cả nước.

Với các khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức được rà soát, xem xét điều chỉnh 6 tháng/lần và hàng năm tương ứng với từng khoản chi theo quy định.

Trường hợp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ biến động tăng/giảm bất thường do yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính (Cục quản lý giá) sẽ có văn bản yêu cầu các đầu mối xăng dầu báo cáo chi phí thực tế phát sinh.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ đánh giá và phối hợp với Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh phù hợp.

Về khoản chi phí về thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư này sẽ được dùng để tính giá cơ sở theo Nghị định 95/2021. 

Khoản chi phí này được xác định bằng (=) Mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu bình quân gia quyền (%) nhân (x) {Giá xăng dầu thế giới nhân (x) tỷ giá ngoại tệ cộng (+) Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam}.

Thuế suất nhập khẩu xăng dầu bình quân gia quyền sẽ được Bộ Tài chính thông báo định kỳ hàng quý vào ngày 30 của tháng cuối quý. 

Bên cạnh đó, chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được dùng để tính giá cơ sở xăng dầu theo Nghị định 95/2021.

Khoản chi phí này được xác định trên cơ sở giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ báo cáo về chi phí kinh doanh xăng dầu của các đầu mối trong nước, trước ngày 1/7 hàng năm, Bộ Tài chính sẽ thông báo tỷ lệ phần trăm của chi phí kinh doanh định mức cộng lợi nhuận định mức để Bộ Công Thương áp dụng, tính toán giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.