Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và Thi đua-khen thưởng

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 13/1, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - khen thưởng (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 với sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà nêu rõ: Năm 2022, Vụ đã bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức cán bộ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều văn bản, đề án, quy định về tổ chức cán bộ theo đúng định hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính trị của Bộ, ngành trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và Thi đua-khen thưởng - Ảnh 1

Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện chủ động, quyết liệt, linh hoạt, mềm dẻo, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tham mưu kiện toàn bộ máy, chức năng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển của ngành.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và xây dựng đội ngũ chuyên gia trong một số lĩnh vực trọng yếu của Bộ, ngành Tư pháp… Bên cạnh đó, Lãnh đạo Vụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để tìm ra phương hướng khắc phục. 

Đối với kết quả công tác thi đua - khen thưởng năm 2022, Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga cho biết: Vụ đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, từ phát động, sơ kết đến lựa chọn, bình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, tham mưu tổ chức tốt các nhiệm vụ của Hội đồng thi đua-khen thưởng ngành Tư pháp.

Tuy nhiên, công tác tham mưu, xây dựng văn bản của đơn vị có lúc vẫn chưa kịp thời, còn có nhiệm vụ chậm so với tiến độ được xác định trong kế hoạch; việc phân công nhiệm vụ có lúc chưa thực sự phù hợp…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, trong thời gian tới, 2 đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ. Thứ trưởng yêu cầu sớm có Đề án sắp xếp, sáp nhập 2 đơn vị theo phương châm phân công nhiệm vụ không bỏ sót, không trùng lặp, tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp, mỗi nhiệm vụ 1 đầu mối phụ trách chính.

Đối với công tác thi đua - khen thưởng, Thứ trưởng yêu cầu cần rà soát các quy định, quy chế phối hợp nội bộ của Bộ, ngành; rà soát Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng. Vụ cần làm tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn các Cụm thi đua trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xây dựng Chương trình mẫu tổng kết công tác thi đua; củng cố Quỹ thi đua khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá đây là 2 lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp nên cần nâng cao nhận thức về yêu cầu công việc đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần sớm ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị khi sáp nhập, trong đó sắp xếp ổn định công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo tối đa quyền lợi, chính sách của cán bộ thuộc 2 đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác cán bộ, cần xây dựng nhiệm vụ dài hạn cho Bộ, ngành; làm tốt công tác tham mưu trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên nghiệp.

Với công tác thi đua - khen thưởng, cần nghiên cứu đề xuất các tiêu chí chấm điểm thi đua đảm bảo bình đẳng, có tính đặc thù; hạn chế xảy ra sai sót; quan tâm hơn nữa tới cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần nhận thức rõ và quan tâm hơn nữa tới công tác này.

Tin Cùng Chuyên Mục