Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thử nghiệm kết nối liên thông với địa phương

Theo Bộ Tư pháp

Chiều 08/03, Thứ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, đã chủ trì buổi họp của Ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tư pháp đã quán triệt việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba và Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023; tóm tắt dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023.

Cụ thể, để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, vừa qua, Bộ Tư pháp đã có văn bản quán triệt việc thực hiện kết luận nêu trên. Trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2603/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023. 

Đẩy mạnh việc rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, pháp luật của nhà nước; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các đơn vị, địa phương; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022 (nếu có).

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023 gồm 07 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên, các đơn vị thuộc Bộ đã cụ thể hóa các nội dung vào Kế hoạch công tác năm của đơn vị mình. Để thực hiện có hiệu quả, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chỉ đạo gắn việc thực hiện CCHC với công việc chuyên môn và coi đây là giải pháp để thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, đánh giá và gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua - khen thưởng để tạo động lực đề xuất nhiều hơn nữa các giải pháp, sáng kiến CCHC, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong quán triệt việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba và Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023; tóm tắt dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023.
Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong quán triệt việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo cải CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba và Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023; tóm tắt dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023.

Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ năm 2023, Lãnh đạo Văn phòng Bộ cho biết sẽ kiểm tra tại 9 đơn vị (Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ; Học viện Tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Con nuôi; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Kế hoạch - Tài chính).

Về nội dung, thực hiện kiểm tra toàn diện 07 lĩnh vực CCHC. Bên cạnh đó, tùy từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra, tham gia ý kiến đối với lĩnh vực CCHC trọng tâm khác mà đơn vị đó sẽ thực hiện. 

Tiếp đó, Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin đã báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi nghe quán triệt và báo cáo, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba; việc thực hiện Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023; cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ Tư pháp năm 2023; việc thực hiện Đề án 06 trong phạm vi Bộ Tư pháp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Văn phòng Bộ rà soát các văn bản chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về CCHC, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Về phía Cục Công nghệ thông tin, Thứ trưởng yêu cầu Cục đề xuất các giải pháp, dự kiến nguồn lực đáp ứng yêu cầu để tham mưu phối hợp, triển khai tốt các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Đề án 06; có giải pháp xử lý các vướng mắc liên quan đến hệ thống thông tin mà các đơn vị thuộc Bộ phản ánh; chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị thử nghiệm kết nối liên thông hệ thống thông tin với một số địa phương, đặc biệt là trong việc số hóa sổ hộ tịch. 

Thứ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kết luận cuộc họp.
Thứ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kết luận cuộc họp.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phát huy tính chủ động trong triển khai các nhiệm vụ CCHC; Văn phòng Bộ tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ này để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Tin Cùng Chuyên Mục