Đường Quảng Ngãi (QNS) dự chi 535 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2022

Linh Anh

Dự kiến, mỗi cổ đông của QNS sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 27/04/2023.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa thông báo ngày 18/4/2023 tới là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 tỷ đồng.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QNS cần chi hơn 535 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến là từ ngày 27/04/2023.

Trước đó, công ty đã hai lần tạm ứng cho cổ đông, lần lượt vào tháng 9/2022 và 1/2023 với tổng tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của QNS là 30% bằng tiền, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 01/04 vừa qua, QNS đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 với tỷ lệ cổ tức 30%. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Công ty cũng công bố mục tiêu kinh doanh năm 2023. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng, thấp hơn 22%.

QNS dự kiến mức trả cổ tức 2023 tối thiểu 15% (tương ứng 1.500 đồng/cp), giảm một nửa so với năm 2022.

Một nội dung đáng chú ý khác được thông qua tại Đại hội là phương án phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 2023.

Phương án 1, tỷ lệ phát hành bằng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Ở phương án 2, tỷ lệ phát hành sẽ bằng 2% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Phương án 3, tỷ lệ phát hành bằng 3% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 10,71 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm và chỉ có tối đa 50 người lao động được quyền mua. Giá phát hành sẽ theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục