Lạng Sơn: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu công nghiệp VSIP

Đoàn Chi

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu công nghiệp VSIP

Mục tiêu nhằm điều chỉnh, cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng mới và phù hợp với tình hình thực tế; làm căn cứ pháp lý để thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng và thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng theo quy định.

Nội dung điều chỉnh bao gồm: Điều chỉnh ký hiệu bản vẽ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, trong đó: Điều chỉnh số tầng cao tối đa trong các ô đất về chỉ tiêu và bảng thống kê chi tiết sử dụng đất từ 7 tầng về 5 tầng; điều chỉnh mật độ xây dựng tối đa từ 60% lên 70% đối với các lô đất sản xuất có số tầng cao 5 tầng trở xuống; điều chỉnh hệ số sử dụng đất theo chỉ số tầng cao tại ô chỉ tiêu và bảng tính toán.

Ngoài ra, điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó: Điều chỉnh cao độ san nền các lô đất đảm bảo giảm khối lượng đất đào do khối lượng đất đào quá lớn, thiếu vị trí đổ thải; điều chỉnh cao độ tim đường bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông cho phù hợp với điều chỉnh cao độ san nền;

Điều chỉnh quy hoạch cấp điện: từ lưới điện 35kV thành lưới điện 22kV; điều chỉnh cao độ đáy cống, đỉnh ga, vị trí cửa xả quy hoạch hệ thống hạ tầng thoát nước mưa và thoát nước thải phù hợp với cao độ san nền điều chỉnh.

Tin Cùng Chuyên Mục