LPBank đổi tên tiếng Anh thành 'Fortune Vietnam Bank'

Thành Trung

Tên viết tắt tiếng Anh vẫn giữ nguyên là LPBank.

HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) vừa có nghị quyết về việc triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam. Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank. Tên viết tắt bằng tiếng Anh không đổi vẫn là LPBank.

Như vậy, so với các nội dung được trình ĐHĐCĐ thông qua trước đó, LPBank thay đổi tên đầy đủ bằng tiếng Anh. Ban đầu, Ngân hàng dự kiến tên tiếng Anh là Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank.

HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung, ký các văn bản và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị liên quan (nếu có) để thực hiện thủ tục đổi tên Ngân hàng theo quy định của pháp luật và LPBank.

Tin Cùng Chuyên Mục