Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030

Anh Chi

Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Sơn La đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 21,1m2 sàn/người. Trong đó, diện tích bình quân tại đô thị đạt 33m2 sàn/người, diện tích sàn bình quân tại nông thôn đạt khoảng 18m2 sàn/người, diện tích sàn tối thiểu 10m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh phấn đấu đạt 29.135.362m2 sàn (tăng thêm 5.956.438m2 sàn).

Cụ thể, nhà ở thương mại khoảng 1.575.270m2 sàn; nhà ở xã hội khoảng 95.240m2 sàn, nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng khoảng 4.285.929m2 sàn. Nhà ở phát triển mới cần phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, phấn đấu giảm khoảng 5% số lượng nhà ở đơn sơ hiện có.

Mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 24,6m2 sàn/người. Trong đó, diện tích sàn bình quân tại đô thị đạt 38,5m2 sàn/người, diện tích sàn nhà ở bình quân tại nông thôn đạt khoảng 19,7m2 sàn/người, diện tích sàn nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người (bằng với mục tiêu của chiến lược nhà ở quốc gia).

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 36.339.534m2 sàn (tăng thêm khoảng 7.204.172m2 sàn). Trong đó, nhà ở thương mại đạt khoảng 2.634.501m2 sàn; nhà ở xã hội đạt khoảng 170.140m2 sàn; nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng đạt khoảng 4.399.532m2 sàn. Nhà ở phát triển mới cần phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, phấn đấu giảm khoảng trên 10% số lượng nhà ở đơn sơ hiện có.

Dự kiến, nguồn vốn thực hiện đến năm 2025 là 45.935 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 343 tỷ đồng (hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở), vốn từ các nguồn hỗ trợ là 418 tỷ đồng, còn lại là vốn do doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư xây dựng dự án và vốn của nhân dân tự xây nhà ở.

Đến năm 2030, nguồn vốn thực hiện là 55.907 tỷ, bao gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 108 tỷ đồng (hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở); vốn từ các nguồn hỗ trợ là 138 tỷ đồng, còn lại là vốn do doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư xây dựng dự án và vốn của nhân dân tự xây nhà ở.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Chương trình này.

Tin Cùng Chuyên Mục