Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính (Hội đồng quản lý).

Theo đó, cơ cấu Hội đồng quản lý gồm: đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập (gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp); người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập và đại diện tổ chức, đơn vị liên quan

Số lượng thành viên Hội đồng quản lý từ 5 đến 11 người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thư ký Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng quản lý. 

Hội đồng quản lý có thể có Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 5 năm.

Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản xin thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản lý; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao,…

Tin Cùng Chuyên Mục