VNG (VNZ) tiếp tục lỗ thêm 40,5 tỷ đồng trong quý 1/2023

Vũ Bắc

VNG vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với lý do Công ty đang thực hiện song song Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IFRS).

CTCP VNG (mã CK: VNZ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với kết quả ghi nhận doanh thu đạt 1.852,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty ghi nhận tiếp tục lỗ 40,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,9 tỷ đồng, tức giảm 24,6 tỷ đồng.

VNG (VNZ) tiếp tục lỗ thêm 40,5 tỷ đồng trong quý 1/2023 - Ảnh 1

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 16,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 122,5 tỷ đồng, lên 847,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57,3%, tương ứng giảm 24,26 tỷ đồng, về 18,09 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 108,9%, tương ứng tăng thêm 4,15 tỷ đồng, lên 7,96 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 27,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,6 tỷ đồng, tức giảm 19,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4,7%, tương ứng tăng thêm 39,3 tỷ đồng, lên 880,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của CTCP VNG tăng nhẹ 0,9% so với đầu năm, lên 8.975,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.922,5 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.367,3 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.547,5 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.203,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 152,1 tỷ đồng, về 2.922,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản dở dang dài hạn giảm 93,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 972,4 tỷ đồng, về 66,3 tỷ đồng; tài sản cố định tăng 97,6%, tương ứng tăng thêm 1.169,4 tỷ đồng, lên 2.367,3 tỷ đồng…

VNG (VNZ) tiếp tục lỗ thêm 40,5 tỷ đồng trong quý 1/2023 - Ảnh 2

Công ty thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm do không còn ghi nhận dự án VNG Data Center so với đầu năm 991,7 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng dự án đã triển khai xong, công ty chuyển từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang sang tài sản cố định.

VNG (VNZ) tiếp tục lỗ thêm 40,5 tỷ đồng trong quý 1/2023 - Ảnh 3

Về danh sách các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, Công ty tiếp tục lỗ 27.5 tỷ đồng trong quý I/2023. Trong đó, chủ yếu lỗ 12,03 tỷ đồng Công ty Funding Asia; lỗ 9,3 tỷ đồng Telio; lỗ 4,89 tỷ đồng Ecotruck; lỗ 1,09 tỷ đồng Rocketeer; và lỗ 0,2 tỷ đồng Dayone. Trong đó, khoản đầu tư 510,1 tỷ đồng vào Tiki Global đã trích lập toàn bộ dự phòng do lỗ 510,1 tỷ đồng.

Vừa chào sàn UPCoM, VNG ghi nhận lỗ 858,35 tỷ đồng trong năm 2022

VNG vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với lý do Công ty đang thực hiện song song Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IFRS). Trong đó, Công ty hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới, VNG hiện có 33 công ty con và công ty liên kết (trong đó 18 công ty và quỹ từ thiện tại Việt Nam và 14 công ty ở nước ngoài) với các quy định kế toán và pháp lý khác nhau.

Tuy nhiên, trong Báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022, CTCP VNG ghi nhận doanh thu đạt 2.036,67 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ghi nhận lỗ 435,46 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 114,75 tỷ đồng, tức giảm thêm 320,71 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, CTCP VNG ghi nhận doanh thu đạt 7.800,57 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 858,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 414,06 tỷ đồng, tức giảm 1.272,41 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ thêm 858,35 tỷ đồng trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối chỉ còn ghi nhận 5.311,7 tỷ đồng so với đầu năm ghi nhận 6.648,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu VNZ tăng 68.900 đồng lên 828.900 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục