Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo thoát khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt

An An

Trước đó, TVSI đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ 18/05 - 17/09/2023 do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 Công ty lập không được kiểm toán.

Ngày 15/09/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Trước đó, TVSI đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ 18/05 - 17/09/2023 do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 Công ty lập không được kiểm toán.

Đến nay, Công ty đã công bố thông tin báo cáo trên đã được kiểm toán. Trong bối cảnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt do Công ty đã khắc phục được nguyên nhân.

Về tình hình kinh doanh của TVSI, tại báo cáo tài chính bán niên 2023 sau soát xét, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 336 tỷ đồng, chênh lệnh lớn so với mức lãi 24 tỷ đồng trên báo cáo tài chính tự lập.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo thoát khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1

Sau soát xét, các chỉ tiêu kinh doanh không có nhiều sự thay đổi. Doanh thu hoạt động bán niên ở mức 134 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ và chi phí hoạt động 75 tỷ đồng, giảm 93%.

Chênh lệch lớn giữa báo cáo tài chính soát xét và tự lập nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp

. Sau soát xét, chi phí quản lý doanh nghiệp là 377 tỷ đồng, gấp gần 38 lần tự lập và gần 14 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng dự phòng phải trả hợp đồng mua lại trái phiếu gần 398 tỷ đồng. 

Liên quan đến vấn đề trích lập dự phòng, trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, kiểm toán cũng có ý kiến ngoại trừ. 

Cụ thể, tại ngày 30/06/2023, TVSI đã trích lập cho việc vi phạm hợp đồng mua lại trái phiếu đến hạn nhưng không thực hiện được ở mức 50%, tương đương 592,9 tỷ đồng (số đã trích lập tại 01/01/2023 khoảng 195 tỷ đồng), giá trị tối đa nghĩa vụ hợp đồng vi phạm theo tổng giá trị các hợp đồng mua lại là hơn 14.822 tỷ đồng, vì cho rằng việc vi phạm của TVSI là bất khả kháng đã được quy định trong hợp đồng nên trong quá trình giải quyết tranh chấp, TVSI có thể thương lượng để không bị phạt vi phạm ở mức tối đa và Công ty chỉ bồi thường khi có phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính soát xét, chúng tôi không đánh giá được mức phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại tiềm tàng thực tế (nếu có) của Công ty cũng như ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023”, trích cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Ngoài ra, kiểm toán cũng có ý kiến nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến giao dịch trái phiếu của công ty. Tính đến ngày 30/06/2023, tổng mệnh giá các trái phiếu Công ty đã ký hợp đồng mua lại trên 18.000 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2023 khoảng trên 20.700 tỷ đồng). Trong đó, số đến hạn thanh toán tại ngày 30/06 mà chưa thanh toán được hơn 14.800 tỷ đồng, số đến hạn thanh toán tại ngày 01/01/2023 là 4.870 tỷ đồng.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên, tổng mệnh giá trái phiếu Công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng 17.408 tỷ đồng, trong đó số đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng 15.580 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, Công ty không thực hiện được việc thanh toán nên chuyển nhượng và gửi thông báo đến các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này, đồng thời đang thực hiện đàm phán lại với các nhà đầu tư về việc hủy hợp đồng mua lại hoặc gia hạn thời gian mua lại trái phiếu tương ứng với thời gian đáo hạn trái phiếu của tổ chức phát hành nhưng việc đàm phán này chưa có kết quả cụ thể. Công ty không ghi nhận các khoản trái phiếu nêu trên vào báo cáo tài chính này. Do đó, nhà đầu tư vẫn đang thực hiện các quyền sở hữu và định đoạt của trái chủ đối với số trái phiếu này.

Tin Cùng Chuyên Mục