Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chưa thanh toán được 14.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Trung Hiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và cho biết đến thời điểm phát hành báo cáo, tổng mệnh giá trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 14.800 tỷ đồng.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chưa thanh toán được 14.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chưa thanh toán được 14.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Lợi nhuận điều chỉnh giảm sau kiểm toán

Tại BCTC kiểm toán năm 2022 vừa công bố, doanh thu vẫn giữ nguyên 2.552 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Tuy nhiên, chi phí hoạt động điều chỉnh tăng 12% lên 2.302 tỷ đồng. Theo đó, lãi trước thuế và lãi sau thuế điều chỉnh giảm lần lượt 49% và 62%, còn 250 tỷ và 148 tỷ đồng.

Chênh lệch đáng kể này do công ty đã hạch toán bổ sung các khoản chi phí đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL), dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng chi phí phải trả khác với tổng số tiền 244 tỷ đồng.

Mặt khác, kiểm toán lưu ý từ ngày 2/11/2022, số dư tiền gửi của TVSI tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khoảng 1.609 tỷ đồng bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán khoảng 879 tỷ đồng, tiền gửi của TVSI phục vụ nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng khoảng 730 tỷ đồng không giao dịch được.

Công ty chứng khoán đã gửi nhiều công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan phê duyệt các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản của TVSI tại SCB sang các tài khoản khác để giao dịch chứng khoán, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng.

TVSI hiện vẫn đang ở tình trạng kiểm soát đặc biệt (từ 18/5 đến 17/9/2023) theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Cùng với đó, công ty bị đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch từ 27/6/2023 cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Không thanh toán được phần lớn lượng trái phiếu đến hạn mua

TVSI cho biết trong quá trình kinh doanh, công ty có thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các tổ chức phát hành và các nhà đầu tư sau đó mua đi bán lại nhiều lần với các nhà đầu tư.

Đồng thời, TVSI cũng đã ký hợp đồng mua lại một số trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư theo một mức giá xác định vào một ngày xác định trong tương lai. Khi bán và mua lại trái phiếu với nhà đầu tư, công ty đang ghi nhận như hoạt động tự doanh.

Theo TVSI, tổng mệnh giá các trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại đến ngày 31/12/2022 là khoảng trên 20.700 tỷ đồng (trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 4.870 tỷ đồng).Đến thời điểm phát hành báo cáo này, tổng mệnh giá trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng 18.000 tỷ đồng (trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 14.800 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hiện nay, TVSI không thực hiện được việc thanh toán cho bên chuyển nhượng và gửi thông báo đến các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này. Đồng thời, TVSI đang thực hiện đàm phán lại với các nhà đầu tư về việc hủy hợp đồng mua lại hoặc gia hạn thời gian mua lại trái phiếu tương ứng với thời gian đáo hạn trái phiếu của tổ chức phát hành nhưng việc đàm phán này chưa có kết quả cụ thể.

TVSI cũng cho hay công ty không ghi nhận các khoản trái phiếu nêu trên vào báo cáo tài chính này. Do đó, các nhà đầu tư vẫn đang thực hiện các quyền sở hữu và định đoạt của trái chủ đối với số trái phiếu này.

TVSI cho biết đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, TVSI chưa phải chi trả chi phí nào liên quan đến việc vi phạm các hợp đồng mua lại trái phiếu, cho thấy việc trích lập dự phòng nói trên là phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán.

Ngoài ra, TVSI cũng khẳng định căn cứ quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp trích quỹ dự phòng tiền lương tối đa bằng 17% quỹ tiền lương thực hiện để đảm bảo nguồn chi lương cho năm sau do đó năm 2022, TVSI đã trích quỹ dự phòng tiền hương hơn 34,1 tỷ đồng, khoản dự phòng này được sử dụng trong năm 2023. Cùng với đó, năm 2022, TVSI đã chi hơn 74,5 tỷ đồng trích từ quỹ dự phòng năm 2021. Việc TVSI trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tiền lương luôn theo đúng quy định của pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục