Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) bị phạt vì nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Phong Vân

Công ty phải nộp phạt 295 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, không công bố thông tin và chậm công bố thông theo quy định.

Ngày 25/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) có địa chỉ tại 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu bao gồm Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Cùng với đó, Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Ngoài ra, Công ty bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin Cùng Chuyên Mục