Hai lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn FLC xin từ nhiệm

Thành Trung

Một thành viên Ban Kiểm soát và một Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC đã xin từ nhiệm ngay đầu năm 2024.

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Thái. Trong đơn từ nhiệm, ông Thái cho biết vì một số lý do cá nhân, ông có nhiều công việc cần giải quyết nên không thể tập trung thực hiện tốt công việc được giao tại chức vụ thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn FLC.

Theo đó, ông Thái làm đơn này xin từ nhiệm kể từ ngày 1/2/2024. Ông Nguyễn Quang Thái cũng đề nghị không tham gia các cuộc họp liên quan đến Ban kiểm soát và không tham gia ý kiến biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT FLC xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thông qua đơn xin từ nhiệm.

Ông Thái sinh năm 1984, là Thạc sỹ quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng có thời gian công tác tại Ban kế toán của FLC, Kế toán trưởng của FLC GAB, trước khi được đề cử vào Ban kiểm soát của FLC vào tháng 7/2022.

Trước đó, HĐQT của FLC cũng thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Thế Anh kể từ ngày 24/1. Ông Trần Thế Anh sinh năm 1978, trình độ Thạc sĩ Luật. Ông Thế Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng của FLC từ tháng 6/2014.

Tập đoàn cho viết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 20/2, sau khi họp bất thành vào ngày 2/1 do số lượng cổ đông tham dự không đạt trên 50%. Buổi họp dự kiến thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tri Thống và dự kiến thông qua miễn nhiệm thêm ông Nguyễn Quang Thái. Đồng thời, cổ đông FLC sẽ nghe báo cáo của HĐQT về kết quả tái cơ cấu và bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty.

Tin Cùng Chuyên Mục