Bảo hiểm Nhân thọ FWD lỗ luỹ kế 'khủng' hơn 6.000 tỷ, nợ phải trả hơn 6.500 tỷ đồng

Trung Hiếu

Tính đến hết năm 2022, bảo hiểm nhân thọ FWD đã lỗ 6 năm liên tiếp từ khi vào thị trường Việt Nam, trong khi công ty mẹ ở nước ngoài vẫn lãi lớn.

FWD lỗ luỹ kế “khủng” hơn 6.000 tỷ, nợ phải trả hơn 6.500 tỷ đồng
FWD lỗ luỹ kế “khủng” hơn 6.000 tỷ, nợ phải trả hơn 6.500 tỷ đồng

Lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam mới công bố kết quả kinh doanh năm 2023 và hoạt động kinh doanh các Quỹ đầu tư.

Theo đó, FWD ghi nhận doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế dương sau chuỗi năm thua lỗ, phí bảo hiểm phải thu tăng hơn 111%, chi phí trả trước cho hoạt động khai thác bảo hiểm hơn 6.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, Quỹ liên kết đơn vị ghi nhận âm chênh lệch thu nhập và chi phí.

Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2023 đạt 5.339 tỷ đồng, giảm 10,6% so với năm 2022. Cùng với đó, Bảo hiểm Nhân thọ FWD ghi nhận doanh thu tài chính đạt 697 tỷ đồng, tăng 46,7% so với năm 2022.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng năm 2023 giảm mạnh, lên đến hơn 1.900 tỷ đồng, theo đó, chi phí bán hàng chỉ còn 1.884 tỷ đồng. Được biết, nguyên nhân giảm mạnh chi phí bán hàng là do FWD giảm chi quản lý cho các kênh phân phối gần 1.650 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 đạt 878 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là âm 1.684 tỷ đồng.

Hết 31/12/2023, FWD ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 6.091 tỷ đồng. Theo đó, FWD lỗ luỹ kế 32% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Cuối năm 2023, FWD có tổng tài sản hơn 19.561 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm 2023. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là 10.492 tỷ đồng danh mục đầu tư; 6.330 tỷ đồng chi phí trả trước dài hạn; 1.654 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Danh mục đầu tư bao gồm 4.600 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn và hơn 5.893 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuối năm 2023, phí bảo hiểm phải thu từ khách hàng đạt hơn 1.040 tỷ đồng, tăng 111% so với đầu năm 2023. Cùng với đó, FWD ghi nhận chi phí trả trước cho hoạt động khai thác bảo hiểm 6.316 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán về Quỹ liên kết chung của công ty Ernst & Young, tổng tài sản tại 31/12/2023 là 3.161 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm 2023, thu nhập từ hoạt động đầu tư theo tài sản là 190,7 tỷ đồng. Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ liên kết chung trong năm là 7,29%, theo đó, tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho bên mua bảo hiểm là 5,67%.Quỹ liên kết đơn vị ghi nhận tổng tài sản là 439 tỷ đồng, bao gồm nhiều Quỹ như Quỹ năng động, Quỹ Cân bằng, Quỹ ổn định, Quỹ Chiến lược, Quỹ Tăng trưởng, Quỹ tích luỹ, Quỹ kết hợp.

Được biết, tại cuối năm 2023, chênh lệch thu nhập và chi phí nhiều Quỹ liên kết đơn vị ghi nhận âm. Cụ thể, Quỹ Cân bằng có tổng tài sản là 47 tỷ đồng, ghi nhận lỗ 590 triệu đồng, Quỹ Chiến lược tổng tài sản là 73,3 tỷ đồng, hoạt động đầu tư ghi nhận lỗ 22,2 tỷ đồng; Bên cạnh đó, Quỹ Tích luỹ có tổng giá trị tài sản là 66,2 tỷ đồng cũng ghi nhận lỗ 32,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Năng động có tổng tài sản hơn 113 tỷ đồng, quỹ này ghi nhận chênh lệch thu nhập và chi phí năm 2023 là 6,5 tỷ đồng. Thêm nữa, Quỹ ổn định lãi 7,7 tỷ đồng, Quỹ tăng trưởng lãi gần 27 tỷ đồng, Quỹ kết hợp hơn 35,5 tỷ đồng.

Công ty mẹ lãi lớn

Tại 31/12/2023, FWD có tổng nguồn vốn đạt 19.561 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 13.054 tỷ đồng, nợ phải trả là 6.507 tỷ đồng.Cuối năm 2023, FWD có vốn điều lệ 19.102 tỷ đồng, tăng hơn 556 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ luỹ kế khổng lồ tính đến 31/12/2023 là hơn 6.091 tỷ đồng. Theo đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn 13.054 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2023, lưu chuyển tiền thuần trong năm 2023 là âm 26 tỷ đồng, bên cạnh đó, năm 2022 là âm hơn 453 tỷ đồng.

Được biết, FWD thành lập từ năm 2007, công ty con của BHNT FWD (Bermuda), thuộc tập đoàn FWD, công ty hoạt động chính công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ, quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư.

Tính đến 31/12/2023, công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD có một chi nhánh Hà Nội, một văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và 22 văn phòng kinh doanh.

Trong khi bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam báo lỗ triền miên thì ở nước ngoài, công ty mẹ - Tập đoàn FWD lại vừa hân hoan báo lãi.

Thông tin mới nhất, FWD Group Holdings Limited (“FWD Group” or “FWD”) mới đây công bố kết quả kinh doanh cả năm 2023 cho kỳ kế toán kết thúc vào 31/12/2023. Báo cáo ghi nhận giá trị hoạt động kinh doanh đạt 991 triệu USD, tăng 22% so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế tăng 26,7% so với năm 2022, từ mức 227 triệu USD lên mức 372 triệu USD.

Tin Cùng Chuyên Mục