Điểm tin chứng khoán: Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt 165 triệu đồng

Kim Dung

Ngoài Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông còn có 1 công ty và 1 cá nhân khác bị phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố xử phạt 2 công ty và 1 cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ngày 27/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 165 triệu đồng theo Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC.

Nguyên nhân do Công ty không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị; và không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, Hội đồng quản trị của Công ty có 04 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ Công ty); công ty không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị và không đủ số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Ngày 26/04/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương 70 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương chưa công bố thông tin trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, 2019, 2020,

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 về chốt danh sách trả cổ tức, Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo quản trị công ty năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2012-2013, Quyết định về việc thành lập chi nhánh Nhơn Trạch, Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 03/5/2019 về việc bầu trưởng Ban kiểm soát, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi chức vụ, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 10/01/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ tạm thời Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/11/2018, Quyết định của Hội đồng quản trị về gia hạn Quyền Kế toán trưởng ngày 15/03/2018.

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 1, 2, 3, 4/2020 và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, 4/2020 so với cùng kỳ, Báo cáo tài chính Quý 1, 2, 4/2019, Báo cáo quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét, Báo cáo tài chính Quý 3, 4/2018, Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét.

Ngoài ra, Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, BCTC Quý 1, 2/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/7/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Ủy ban Chứng khoán phạt bà Trần Thị Chúc Quỳnh (Hà Nội) 110 triệu đồng vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch chứng khoán.

Trong các ngày 01/6/2021, 15/6/2021 và 23/7/2021, bà Quỳnh người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã chứng khoán: ITQ) đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch khi mua 339.600 cổ phiếu ITQ (tương ứng 3,396 tỷ đồng), bán 200.000 cổ phiếu ITQ (tương ứng 2 tỷ đồng) và bán 165.000 cổ phiếu ITQ (tương ứng 1,650 tỷ đồng).

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký

Tin Cùng Chuyên Mục