Điểm tin chứng khoán: Thêm 4 doanh nghiệp bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì vi phạm quy định

Kim Dung

Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt hành chính thêm bốn công ty trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vởi tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng.

Các doanh nghiệp trong danh sách phạt gồm có: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Thiết bị điện, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. 

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (phạt 150 triệu đồng).

Ngày 20/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 150 triệu đồng theo Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC.

Nguyên nhân do Công ty đã vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (phạt 100 triệu đồng).

Trong cùng ngày 20/4/2022, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần bị cũng phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu bao gồm: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019 và năm 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính từng quý năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.

Đồng thời, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Công ty cổ phần Thiết bị điện (phạt 85 triệu đồng), Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (phạt 70 triệu đồng).

Ngày 21/4/2022, Công ty cổ phần Thiết bị điện và Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt lần lượt 85 triệu đồng và 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do 2 doanh nghiệp trên đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Theo đó, Công ty cổ phần Thiết bị điện không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh của: Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chậm công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính Quý 1/2020 và 06 tháng đầu năm 2021.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Hồ sơ chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngày 31/3/2020; Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2020, Quý 1/2021; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 04/10/2021.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Dầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/4/2021.

Song song với đó, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày họp: 26/5/2021, ngày công bố: 24/5/2021) và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

Tin Cùng Chuyên Mục