Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023

An Nhiên

Đại hội Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần dự kiến đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 35,4% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 246 tỷ đồng, tăng gần 36%.

2023 doanh thu dự kiến đạt mốc nghìn tỷ

Ngày 23/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã CK: IDJ) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 1

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần dự kiến đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 35,4% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 246 tỷ đồng, tăng gần 36%.

Khởi động năm 2023 là sự thành công của kết quả kinh doanh Quý 1/2023 khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng của doanh thu thuần chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản lên đến 241 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 73,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 2

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 32% so với cùng kỳ xuống còn 2 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 3

Tuy nhiên, ở chiều biến động ngược lại, chi phí bán hàng tăng 17,7 lần so với cùng kỳ lên mức 35 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng gần 17% lên mức 10,4 tỷ đồng.

Kết quả IDJ vẫn kết thúc quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 30 tỷ đồng, cùng tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, IDJ đã hoàn thành được 22% kế hoạch về doanh thu và 15% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của IDJ đạt 4.766 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,78% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn và dài hạn chiếm tới 46%, đạt mức 2.184 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho chiếm 36% tổng tài sản, đạt 1.736 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né là 1.285  tỷ đồng, Madala Grand Phú Yên 118 tỷ đồng, Apec Diamond Park – Lạng Sơn 96 tỷ đồng.

Nợ phải trả của IDJ tại ngày 31/3/2023 đạt 2.792 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn là 2.060 tỷ đồng chiếm 74% trên tổng nợ phải trả, tập trung tại các dự án: Apec Mandala Wyndham Mũi Né 2.015 tỷ đồng, Apec Diamond Park Lạng Sơn 36 tỷ đồng, Apec Mandala Wyndham Hải Dương 8 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính là 216 tỷ đồng tăng 16,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, IDJ có 103 tỷ đồng dư nợ trái phiếu Ibond.

Về dòng tiền của doanh nghiệp, IDJ ghi nhận lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 3 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh dương 1 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 247 tỷ đồng ở cùng kỳ do doanh nghiệp đã cải thiện giảm các khoản phải thu.

Dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 21 tỷ đồng, so với quý I năm ngoái đã cải thiện hơn do doanh nghiệp đã giảm khoản chi cho vay trong quý này.

Dòng tiền tài chính đạt gần 17 tỷ đồng, giảm đáng để so với cùng kỳ bởi quý I/2022, công ty có khoản tiền thu từ việc phát hành cổ phiểu.   

Chào bán hơn 173 triệu cổ phiếu, huy động vốn cho dự án ở Mũi Né và Lạng Sơn

Tại Đại hội lần này cũng thông qua phương án phát hành 173.490.193 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023-2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, IDJ dự kiến sẽ dùng 81,56% để triển khai xây dựng dự án, trong đó dành 350 tỷ đồng triển khai dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, dành hơn 1.064 tỷ đồng để triển khai dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2; còn lại 18,44% số tiền để chi trả khoản gốc vay vốn ngân hàng 60 tỷ đồng và dùng làm vốn lưu động 260 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 4

Bên cạnh đó, IDJ lên kế hoạch phát hành 8,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến sẽ vào năm 2023 - 2024.

Ngoài ra, IDJ vẫn còn kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tổng số tiền huy động dự kiến là 500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành vào năm 2023 - 2024. Mục đích sử dụng số tiền huy động này để triển khai dự án Apec Mandala Grand Phú Yên và đầu tư các dự án Công ty TNHH Onsen Hội Vân, CTCP Nước khoáng Cúc Phương.

Đại hội cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 4%. Tỷ lệ thực quyền 100:4 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới). Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến tối đa không quá 16,2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa không quá hơn 162,2 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến năm 2023-2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Kết quả sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hơn 735 tỷ đồng

Mới đây, IDJ cũng thông báo về kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, với tổng số tiền thu về hơn 735 tỷ đồng, IDJ đã đầu tư cho dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né 230 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là 15 tỷ đồng, còn lại 215 tỷ đồng cho chi phí hoàn thiện, cơ điện, thiết bị và quản lý dự án.

Tiếp đến là trả nợ trái phiếu 35 tỷ đồng; chi trả lương, thưởng CBNV hơn 25 tỷ đồng; nộp thuế 25 tỷ đồng; chi phí quản lý khác 10 tỷ đồng; chi phí đầu tư sản phẩm bất động sản dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên 99 tỷ đồng và mua vốn góp Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đầu tư Phúc Thịnh 311 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư âm nặng trong quý 1, Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến doanh thu đạt mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 5

Tính đến ngày 17/05/2023, IDJ đã sử dụng hết toàn bộ số tiền góp vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hơn 735 tỷ đồng lên hơn 1,470 tỷ đồng.

Được biết, mục đích sử dụng vốn ban đầu công bố vào tháng 04/2021 đã được Công ty thay đổi vào giữa năm 2022, trong đó, số tiền thu từ phát hành không dùng để trả nợ vay VPBank (60 tỷ đồng), không đầu tư bất động sản Bắc Giang (250 tỷ đồng) do tình hình huy động vốn kéo dài và Công ty thấy cơ hội khác hấp dẫn hơn mục tiêu ban đầu.

Tin Cùng Chuyên Mục